(Pi)ada Matemática - Na terra da matemática, a tempestade...

Clube Matemática da SPM - (Pi)ada
(Pi)ada Matemática - Na terra da matemática, a tempestade...                         
Clube Matemática da SPM - (Pi)ada                                                      
                                                          
Clube de Matemática SPM                                                         
Facebook Clube SPM                                                         


(Pi)ada Matemática - Na terra da matemática, a tempestade...Publicado/editado: 30/09/2017